Kliknij i rozlicz PIT za darmo!

program do pit - darmowy

Rozdział 1

Postanowienia ogólne

§ 1

Fundacja pod nazwą Fundacja „Przyjaciele”, zwana dalej Fundacją, ustanowiona została przez Donatę Marię Baraniewską, zwaną dalej Fundatorem, aktem notarialnym sporządzonym dnia 10 maja 2000 roku przez Alinę Cytryńską – notariusza w Warszawie za numerem repertorium aktu notarialnego Rep. A Nr 435/2000. Fundacja działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 roku o fundacjach (Dz. U. 1991 r., Nr 46, poz. 203 ze zm), ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. 2003r., Nr 96, poz. 873 ze zm.), ustawy z dnia  22 stycznia 2010r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, niektórych innych ustaw (Dz..U..Nr 28 poz. 146 oraz postanowień niniejszego Statutu.

§ 2

Fundacja posługuje się pieczęcią z nazwą Fundacji.

§ 3

Siedzibą Fundacji jest miasto stołeczne Warszawa.

§ 4

Fundacja prowadzi działalność na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej, jak również poza jej granicami, z zachowaniem obowiązujących przepisów prawa.

§ 5

Fundacja może tworzyć oddziały, zakłady, filie, ośrodki i biura zarówno w kraju jak i za granicą, a także przystępować do spółek i fundacji oraz występować jako członek wspierający stowarzyszeń.

§ 6

Fundacja może ustanawiać odznaki, medale honorowe i przyznawać wraz z innymi nagrodami i wyróżnieniami, osobom fizycznym i prawnym zasłużonym dla Fundacji.

Rozdział 2

Cele i formy działania Fundacji

§ 7

Celem Fundacji jest:

 • pomoc w tworzeniu miejsc pracy dla osób niepełnosprawnych i ich zatrudnianiu
 • organizowanie oraz finansowanie turnusów rehabilitacyjnych, wyjazdów szkoleniowych, integracyjnych – dla osób niepełnosprawnych
 • podejmowanie wszechstronnych działań zmierzających do pełnej integracji osób niepełnosprawnych ze społeczeństwem
 • prowadzenie i finansowanie działalności mającej za zadanie popularyzację i rozwój wśród osób niepełnosprawnych kultury, sztuki, sportu, turystyki i rehabilitacji ruchowej.

§ 8

Fundacja realizuje swoje cele przez:

 • organizowanie, finansowanie szkoleń i zajęć praktycznych z zakresu kultury, sztuki oraz rehabilitacji ruchowej dla osób niepełnosprawnych z udziałem wykwalifikowanych instruktorów
 • podejmowanie i finansowanie akcji promocyjnych i informacyjnych mających za zadanie przybliżenie społeczeństwu problemów ludzi niepełnosprawnych, ich pełną akceptację i integrację
 • nieodpłatne organizowanie obozów, turnusów rehabilitacyjnych, wyjazdów integracyjnych dla osób niepełnosprawnych
 • budowę i wyposażanie obiektów sportowych przystosowanych do korzystania  z nich przez osoby niepełnosprawne
 • finansowanie imprez kulturalnych, organizowanie i nieodpłatne prowadzenie akcji promujących kulturę fizyczną wśród osób niepełnosprawnych, zachęcających do czynnego i aktywnego uprawiania przez nich sportu oraz uświadamiających potrzebę pomocy osobom niepełnosprawnym
 • gromadzenie informacji o zakładach zatrudniających osoby niepełnosprawne
 • współpraca z krajowymi i zagranicznymi instytucjami, organizacjami, których    działalność jest zbieżna z celami Fundacji, a także organami administracji państwowej i samorządowej dla podjęcia wspólnych działań umożliwiających osobom niepełnosprawnym większe zatrudnienie i stworzenie nowych miejsc       pracy
 • organizowanie publicznych imprez i zbiórek pieniędzy o charakterze charytatywnym.

§ 9

1. Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą w rozmiarach służących realizacji jej celów w następującym zakresie:

 • działalność wydawnicza /PKD 22.1/
 • działalność poligraficzna /PKD 22.2/
 • reklama /PKD 74.40 Z/
 • działalność związana z organizacją targów i wystaw /PKD 74.87. A/.
  1. Cały dochód z działalności gospodarczej Fundacji przeznaczony jest na realizację celu statutowego.
  2. Wartość środków majątkowych przeznaczonych na działalność gospodarczą wynosi 3.000,00 zł.

Rozdział 3

Majątek i dochody Fundacji

§ 10

Majątek Fundacji stanowi fundusz założycielski w wysokości 3.000 złotych (trzech tysięcy złotych) wskazany w oświadczeniu woli o ustanowieniu Fundacji oraz składniki majątkowe nabyte w trakcie działania Fundacji.

§ 11

Dochody Fundacji pochodzą z:

 • dotacji, darowizn krajowych i zagranicznych, spadków, zapisów
 • subwencji osób prawnych
 • dochodów z majątku ruchomego i nieruchomego Fundacji
 • odsetek od lokat kapitałowych i papierów wartościowych
 • prowadzonej przez Fundację działalności gospodarczej, opisanej w § 9 Statutu.

§ 12

Dochody z dotacji, darowizn, spadków i zapisów mogą być użyte na realizację wszystkich celów Fundacji, jeżeli ofiarodawcy nie postanowili inaczej.

§ 13

W przypadku przywołania Fundacji do dziedziczenia, Zarząd składa oświadczenie o przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza tylko wówczas, gdy w chwili składania tego oświadczenia jest oczywiste, że stan czynny spadku znacznie przewyższa długi spadkowe.

§ 14

Osoby fizyczne i prawne, które dokonują na rzecz Fundacji darowizn lub dotacji (jednorazowej lub łącznej) w wysokości, co najmniej 10.000 złotych (dziesięciu tysięcy złotych) lub w przypadku osób zagranicznych 2.000$ (dwa tysiące USD) – uzyskują tytuł sponsora Fundacji – jeśli wyrażą takie życzenie.

§ 15

Tytuł Sponsora Fundacji ma charakter osobisty.

Rozdział 4
Organy Fundacji

§ 16

Organami Fundacji są:

 • Fundator
 • Rada Fundacji zwana dalej „Radą”
 • Zarząd Fundacji zwany dalej „Zarządem”.

§ 17

 • Rada składa się z minimum 3 osób w tym Przewodniczącego Rady, powoływanych na czas nieokreślony przez Fundatora.
 • Członkowie Rady wybierają ze swojego grona Przewodniczącego Rady.
 • Nie można łączyć członkostwa w Radzie Fundacji z pełnieniem funkcji   w Zarządzie lub ze stosunkiem pracy z Fundacją. Członkowie Rady Fundacji nie mogą:
  • być członkami organu zarządzającego, ani pozostawać z nim w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości służbowej
  • być skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwa umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.
 • Członkowie Rady mogą otrzymywać z tytułu pełnienia funkcji w Radzie zwrot    uzasadnionych kosztów lub wynagrodzenie w wysokości nie wyższej niż  przeciętne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw ogłoszone przez Prezesa GUS za rok poprzedni.
 • Fundator może w każdej chwili odwołać osoby wchodzące w skład Rady.
 • Członkostwo w Radzie ustaje w przypadku:
  • śmierci członka Rady
  • złożenia przez członka Rady pisemnej rezygnacji
  • odwołania członka Rady przez Fundatora.
 • Rada dba o ciągłość działalności Fundacji i jest jej organem kontrolnym.
 • Posiedzenia Rady odbywają się w miarę potrzeb przy czym nie rzadziej niż raz w roku. Posiedzeniom przewodniczy Przewodniczący Rady albo w jego zastępstwie inna osoba z Rady wskazana przez Przewodniczącego.
 • Posiedzenie Rady może być zwołane w każdym czasie z inicjatywy Przewodniczącego Rady, co najmniej 50% jej członków lub Zarządu Fundacji.
 • Posiedzenia Rady zwołuje się za pomocą listów poleconych, wysłanych na adresy domowe członków Rady, przynajmniej na 14 dni przed planowanym terminem posiedzenia Rady.
 • Z posiedzeń Rady sporządza się protokoły podpisane przez przewodniczącego posiedzenia oraz przez protokolanta.
 • Rada podejmuje decyzje w formie uchwał.
 • Uchwały Rady zapadają zwykłą większością głosów w obecności co najmniej  połowy jej wszystkich członków z zastrzeżeniem spraw dla których Statut        zastrzega jednomyślność wszystkich członków Rady. Uchwały zapadają    w głosowaniu jawnym z wyłączeniem głosowania w sprawach osobowych, które     jest tajne.
 • Jednomyślności wszystkich członków Rady wymagają uchwały w sprawie         rozwiązania i likwidacji Fundacji oraz w sprawie zmiany Statutu.
 • W przypadku równej ilości głosów, decydujący jest głos Przewodniczącego Rady.

§ 18

  • Do wyłącznej kompetencji Rady należy:
   • powoływanie i odwoływanie członków Zarządu Fundacji za zgodą Fundatora
   • dokonywanie zmian w Statucie Fundacji za zgodą Fundatora
   • podejmowanie decyzji o rozwiązaniu i likwidacji Fundacji za zgodą Fundatora
   • nadawanie tytułu Sponsora Fundacji
   • opiniowanie i zatwierdzanie planów działalności Fundacji opracowanych przez Zarząd Fundacji
   • zatwierdzanie rocznego budżetu Fundacji przedstawionego przez Zarząd Fundacji
   • udzielanie absolutorium członkom Zarządu
   • przyjmowanie sporządzonych przez Zarząd sprawozdań ze statutowej działalności Fundacji
   • wyrażanie opinii w sprawach przedłożonych przez Zarząd
   • podejmowanie uchwał w sprawach przystępowania Fundacji do spółek, innych fundacji oraz wspierania stowarzyszeń
   • podejmowanie uchwał co do kierunków, form i zakresu działalności   Fundacji
   • ustalanie wysokości i składników wynagrodzenia członków Zarządu.
  • W celu wykonania swych zadań kontrolnych Rada jest uprawniona do:
   • >żądania od Zarządu przedstawienia wszelkich dokumentów dotyczących   działalności Fundacji
   • żądania od członków Zarządu złożenia pisemnych lub ustnych wyjaśnień    w sprawach dotyczących działalności Fundacji.

§ 19

1.    Zarząd składa się z 3 lub więcej osób.

2.    Członkowie Zarządu wybierają spośród swojego grona Prezesa Zarządu.

3.    Kadencja Zarządu trwa 2 lata.

4.    Członkostwo w Zarządzie ustaje z chwilą odwołania, upływu kadencji, złożenia pisemnej rezygnacji bądź śmierci członka Zarządu.

5.    Odwołanie członka Zarządu przez Radę może nastąpić w następujących           przypadkach:

a)     podjęcia pracy, której charakter uniemożliwia należyte wykonywanie funkcji członka Zarządu

b)     choroby, ułomności lub utraty sił powodujących trwałą niezdolność do sprawowania funkcji

c)     niespełnienia obowiązków członka Zarządu przez okres dłuższy niż 6 miesięcy

d)     nienależytego wypełniania funkcji członka Zarządu

e)     naruszenia postanowień Statutu Fundacji.

6.    Zarząd pełni swoje funkcje po upływie kadencji do czasu powołania nowego Zarządu.

7.    Członkowie Zarządu pełnią swoje funkcje społecznie bądź są zatrudnieni w Fundacji.

8.    Członkowie Zarządu nie mogą być skazani wyrokiem prawomocnym za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.

§ 20

Do kompetencji Zarządu należy:

a) reprezentowanie Fundacji na zewnątrz i kierowanie jej działalnością

b)    opracowywanie rocznych i wieloletnich planów działania Fundacji

c)     opracowywanie rocznych budżetów Fundacji

d)    sprawowanie zarządu nad majątkiem Fundacji

e)    przyjmowanie subwencji, dotacji, darowizn, spadków i zapisów

f)      ustalanie wielkości zatrudnienia i wysokości środków na wynagrodzenie dla pracowników Fundacji

g)    kierowanie bieżącą działalnością

h)     odpowiedzialność za realizację celów statutowych Fundacji oraz wyniki działalności finansowej

i)      sporządzanie corocznych sprawozdań z działalności Fundacji  oraz sprawozdań finansowych.

§ 21

   1. Zarząd podejmuje decyzje w formie uchwał, które zapadają w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów przy obecności, co najmniej połowy członków z zastrzeżeniem ust. 2. W przypadku równej liczby głosów decyduje głos Prezesa Zarządu.
   2. Głosowanie w sprawach osobowych jest tajne.
   3. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał. Z posiedzeń Zarządu sporządza się protokoły, które podpisują przewodniczący posiedzenia oraz protokolant.
   4. Posiedzenie Zarządu może być zwołane w każdym czasie z inicjatywy Prezesa Zarządu, co najmniej 50% członków Zarządu, Rady Fundacji.
   5. Posiedzenia Zarządu zwołuje się listami poleconymi, wysłanymi co najmniej 14 dni przed wyznaczonym terminem posiedzenia.

§ 22

Oświadczenia woli w imieniu Fundacji mogą być składane w następujący sposób:

a)    Prezes Zarządu – jednoosobowo

b)    Wiceprezes Zarządu – jednoosobowo

c)    pozostali członkowie Zarządu – dwóch członków Zarządu łącznie.

Rozdział 5

Postanowienia końcowe

§ 23

Dla efektywnego urzeczywistniania swoich celów Fundacja może połączyć się z inną fundacją o podobnych celach statutowych, na warunkach określonych przez zainteresowane strony.

§ 24

Połączenie nie może nastąpić, jeżeli w jego wyniku mógłby zmienić się cel Fundacji.

§ 25

Decyzję o połączeniu podejmuje Rada Fundacji poprzez jednomyślną uchwałę, w której określi zasady i warunki połączenia.

§ 26

Fundacja ulega likwidacji w razie osiągnięcia celów, dla realizacji, których została ustanowiona, lub wobec wyczerpania się jej środków finansowych i majątku.

§ 27

Decyzję o likwidacji Fundacji podejmuje Rada Fundacji w drodze jednomyślnej uchwały, w której wskazuje także likwidatora.

§ 28

Majątek pozostały po likwidacji Fundacji, z zastrzeżeniem art. 5. ust. 4 ustawy o fundacjach, zostanie przeznaczony na cele określone w uchwale o likwidacji.

§ 29

Fundacji składa właściwemu Ministrowi corocznie do dnia 31 marca sprawozdanie ze swojej działalności i sprawozdanie finansowe za rok ubiegły.

§ 30

Niniejszy Statut zabrania:

1)    udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem Fundacji w stosunku do Fundatora, członków jej organów lub pracowników oraz osób, z którymi pracownicy pozostają w stosunku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu       przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej „osobami bliskimi”

2)    przekazywania majątku Fundacji na rzecz Fundatora, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach

3)    wykorzystywania majątku Fundacji na rzecz Fundatora, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach      innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba, że to wykorzystanie wynika bezpośrednio ze statutowego celu Fundacji

4)     zakupu na szczególnych zasadach towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą Fundator, członkowie organizacji, członkowie jej organów lub pracownicy Fundacji oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w  stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.

Donata Baraniewska

Fundator

Warszawa, dnia 03.01.2011 r

program do pit - darmowy
Rozlicz PIT programem on-line

opp1proc

OPPok.indd

Fundacja "Przyjaciele" jest to Otganizacja Pożytku Publicznego i jest uprawniona do otrzymywania 1% podatku.

 1procent

Zapamiętaj nasz KRS: 0000143890

 

Jesteśmy w ngo.pl

logo ngo.pl